Palaute

Palautteen kirjoittaminen

Palautteen kirjoittamisessa hyödynnetään hoitosarjan aikana tehtyjä kirjauksia. Palauteteksiin voidaan liittää asiakkaan diagnoosit, käyntipäivät kommentteineen, maksusitoumuksen tiedot ja kirjaukset. Palautetoiminnossa voi hyödyntää myös mallikoodistoon tallennettuja valmiita tekstipohjia (fraaseja).

Lähettäminen ja tallentaminen

Palaute voidaan tulostaa ohjelmasta asiakkaalle itselleen, lähettäneelle lääkärille, maksajaorganisaatiolle tai vapaasti valittavalle vastaanottajalle. Palaute tallentuu myös yhteenveto-näkymään, josta sen voi tarvittaessa avata myöhemmin uudelleen.

Perusominaisuudet

Lisäominaisuudet

Koulutuspalvelut